Happy New Year


Alexander Pirogov sings Shaklovity's aria from Khovanshchina.

Comments